Pinyin

Innen: ELTE Kínai Enciklopédia
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A pinyin átírás (hanyu pinyin 汉语拼音) a kínai nyelv latin betűs átírási rendszere, mely a putonghuán alapul. A pinyin a Kínai Népköztársaság hivatalos átírási rendszere, amely manapság már az egész világon használatos. Az Ekipedia is a pinyin átírást használja.

A pinyin az 1949-es kommunista hatalomátvétellel megindult átfogó írásreform részeként született meg, végleges formáját 1958-ban fogadták el.

A pinyin átírás feladata nem a kínai írás helyettesítése, hanem a putonghua kiejtésének tanítása és népszerűsítése, ugyanakkor nagyban hozzájárul a kínai tulajdonnevek külföldi átírásainak egységesítéséhez. 1979. január 1-jétől Kína előírta a pinyin használatát a diplomáciai szövegekben és más idegen nyelvű kiadványban. Ezt használják a kínai médiában, a külföldiek oktatásában, számos telekommunikációs csatornán, valamint a fogyatékosok jelrendszereiben.

A pinyin számos esetben kiváltotta a kínai nemzetiségek hagyományos írását is, sőt ezt használják egyes írásbeliség nélküli nyelvek lejegyzésére is.

Az átírás jellegzetességei:

  • a hehezetes és hehezet nélküli mássalhangzók megkülönböztetése (c, ch, k, p, t ↔ g, z, zh, g, b, d)
  • a retroflex (hátrahajtott nyelvcsúccsal ejtett mássalhagzók jelölése (ch, sh, zh)
  • kötőjelek és az aposztróf minimalizálása

Szótagtáblázat

A pinyin átírás szótagtáblázata:

pinjin átírás Wade-Giles átírás népszerű magyar
a a a
ai ai aj
an an an
ang ang ang
ao ao ao
ba pa pa
bai pai paj
ban pan pan
bang pang pang
bao pao pao
bei pei pej
ben pen pen
beng peng peng
bi pi pi
bian pien pien
biao piao piao
bie pieh pie
bin pin pin
bing ping ping
bo po po
bu pu pu
ca ts'a ca
cai ts'ai caj
can ts'an can
cang ts'ang cang
cao ts'ao cang
ce ts'e
cei - cej
cen ts'en cen
ceng ts'eng ceng
cha ch'a csa
chai ch'ai csaj
chan ch'an csan
chang ch'ang csang
chao ch'ao csao
che ch'e csö
chen ch'en csen
cheng ch'eng cseng
chi ch'ih cse
chong ch'ung csung
chou ch'ou csou
chu ch'u csu
chua ch'ua csua
chuai ch'uai csuaj
chuan ch'uan csuan
chuang ch'uang csuang
chui ch'ui csuj
chun ch'un csun
chuo ch'o cso
ci tz'u ce
cong ts'ung cung
cou ts'ou cou
cu ts'u cu
cuan ts'uan cuan
cui ts'ui cuj
cun ts'un cun
cuo ts'o co
da ta ta
dai tai taj
dan tan tan
dang tang tang
dao tao tao
de te
dei - tej
den - ten
deng teng teng
di ti ti
dian tien tien
diao tiao tiao
die tieh tie
ding ting ting
diu tiu tiu
dong tung tung
dou tou tou
du tu tu
duan tuan tuan
dui tui tuj
dun tun tun
duo to to
e ê, o o
ê eh ej
en en en
eng eng eng
er erh er
fa fa fa
fan fan fan
fang fang fang
fei fei fej
fen fen fen
feng feng feng
fo fo fo
fou fou fou
fu fu fu
ga ka ka
gai kai kaj
gan kan kan
gang kang kang
gao kao kao
ge ko ko
gei kei kej
gen ken ken
geng keng keng
gong kung kung
gou kou kou
gu ku ku
gua kua kua
guai kuai kuaj
guan kuan kuan
guang kuang kuang
gui kuei kuj
gun kun kun
gua kuo kuo
ha ha ha
hai hai haj
han han han
hang hang hang
hao hao hao
he ho ho
hei hei hej
hen hen hen
heng heng heng
hong hung hung
hou hou hou
hu hu hu
hua hua hua
huai huai huaj
huan huan huan
huang huang huang
hui hui huj
hun hun hun
huo huo huo
ji chi csi
jia chia csia
jian chien csien
jiang chiang csiang
jiao chiao csiao
jie chieh csie
pinjin átírás Wade-Giles átírás népszerű magyar
jin chin csin
jiao chiao csiao
jie chieh csie
jin chin csin
jing ching csing
jiong chiung csiung
jiu chiu csiu
ju chü csü
juan chüan csüan
jue chüeh csüe
jun chün csün
ka k'a ka
kai k'ai kaj
kan k'an kan
kang k'ang kang
kao k'ao kao
ke k'o ko
kei k'ei kej
ken k'en ken
keng k'eng keng
kong k'ung kung
kou k'ou kou
ku k'u ku
kua k'ua kua
kuai k'uai kuaj
kuan k'uan kuan
kuang k'uang kuang
kui k'ui kuj
kun k'un kun
kuo k'uo kuo
la la la
lai lai laj
lan lan lan
lang lang lang
lao lao lao
le le
lei lei lej
leng leng leng
li li li
lia lia lia
lian lien lien
liang liang liang
liao liao liao
lie lieh lie
lin lin lin
ling ling ling
liu liu liu
lo - lo
long lung lung
lou lou lou
lu lu lu
luan lüan lüan
lüe lüeh lüe
lun lun lun
luo lo lo
ma ma ma
mai mai maj
man man man
mang mang mang
mao mao mao
me -
mei mei mej
meng meng meng
mi mi mi
mian mian mian
miao miao miao
mie mieh mie
min min min
ming ming ming
miu miu miu
mo mo mo
mou mou mou
mu mu mu
na na na
nai nai naj
nan nan nan
nang nang nang
nao nao nao
ne -
nei nei nej
nen nen nen
neng neng neng
ni ni ni
nian nien nien
niang niang niang
niao niao niao
nie nieh nie
nin nin nin
ning ning ning
niu niu niu
nong nung nung
nou nou nou
nu nu nu
nuan nuan nuan
nüe nüeh nüe
nuo no no
ou ou ou
pa p'a pa
pai p'ai paj
pan p'an pan
pang p'ang pang
pao p'ao pao
pei p'ei pej
pen p'en pen
peng p'eng peng
pi p'i pi
pian p'an pian
piao p'iao piao
pie p'ieh pie
pin p'in pin
ping p'ing ping
po p'o po
pou p'ou pou
pu p'u pu
qi ch'i csi
qia ch'ia csia
qian ch'ien csien
qiang ch'iang csiang
qiao ch'iao csiao
qie ch'ieh csie
qin ch'in csin
qing ch'ing csing
qiong ch'iung csiung
qiu ch'iu csiu
qu ch'ü csü
quan ch'üan csüan
que ch'üeh csüe
qun ch'ün csün
ran jan zsan
rang jang zsang
rao jao zsao
re je zsö
ren jen zsen
reng jeng zseng
ri jih zsi
pinjin átírás Wade-Giles átírás népszerű magyar
rong jung zsung
rou jou zsou
ru ju zsu
rua - zsua
ruan juan zsuan
rui jui zsui
run jun zsun
ruo jo zso
sa sa sza
sai sai szaj
san san szan
sang sang szang
sao sao szang
se se szö
sen sen szen
seng seng szeng
sha sha sa
shai shai saj
shan shan san
shang shang sang
shao shao sao
she she
shen shen sen
sheng sheng seng
shi shih si
shou shou sou
shu shu su
shua shua sua
shuai shuai suaj
shuan shuan suan
shuang shuang suang
shui shui suj
shun shun sun
shuo shuo suo
si szu, ssu sze
song sung szung
sou sou szou
su su szu
suan suan szuan
sui sui szuj
sun sun szun
suo so szo
ta t'a ta
tai t'ai taj
tan t'an tan
tang t'ang tang
tao t'ao tao
te t'e
tei - tej
teng t'eng teng
ti t'i ti
tian t'ien tien
tiao t'iao tiao
tie t'ieh tie
ting t'ing ting
tong t'ung tung
tou t'ou tou
tu t'u tu
tuan t'uan tuan
tui t'ui tuj
tun t'un tun
tuo t'o to
wa wa va
wai wai vaj
wan wan van
wang wang vang
wei wei vej
wen wen ven
weng weng veng
wo wo vo
wu wu vu
xi hsi hszi
xia hsia hszia
xian hsien hszien
xiang hsiang hsziang
xiao hsiao hsziao
xie hsieh hszie
xin hsin hszin
xing hsing hszing
xiong hsiung hsziung
xiu hsiu hsziu
xu hsü hszü
xuan hsüan hszüan
xue hsüeh hszüe
xun hsün hszün
ya ya ja
yan yan jan
yang yang jang
yao yao jao
ye yeh je
yi i ji
yin yin jin
ying ying jing
yo - jo
yong yung jung
you you jou
yu
yuan yüan jüan
yue yüeh, yo jüe
yun yun jun
za tsa ca
zai tsai caj
zan tsan can
zang tsang cang
zao tsao cang
ze tse
zei tsei cej
zen tsen cen
zeng tseng ceng
zha cha csa
zhai chai csaj
zhan chan csan
zhang chang csang
zhao chao csao
zhe che csö
zhei - csej
zhen chen csen
zheng cheng cseng
zhi chih cse
zhong chung csung
zhou chou csou
zhu chu csu
zhua chua csua
zhuai chuai csuaj
zhuan chuan csuan
zhuang chuang csuang
zhui chui csuj
zhun chun csun
zhuo cho cso
zi tzu ce
zong tsung cung
zou tsou cou
zu tsu cu
zuan tsuan cuan
zui tsui cuj
zun tsun cun
zuo tso co


A hanglejtés jelölése

A pinjin átírás nem jelöli a hanglejtést, de a szótárakban, és egyéb oktatási anyagokban ékezetekkel jelölni szokták az egyes szótagok hanglejtését. Egyes művekben az ékezetek helyett a szavak végén felsőindexszel jelölhetik a hanglejtés típusát.

  1. hanglejtés: (ɑ̄) ā ē ī ō ū ǖ Ā Ē Ī Ō Ū Ǖ
  2. hanglejtés: (ɑ́) á é í ó ú ǘ Á É Í Ó Ú Ǘ
  3. hanglejtés: (ɑ̌) ǎ ě ǐ ǒ ǔ ǚ Ǎ Ě Ǐ Ǒ Ǔ Ǚ
  4. hanglejtés: (ɑ̀) à è ì ò ù ǜ À È Ì Ò Ù Ǜ
  5. hanglejtés: (ɑ) a e i o u ü A E I O U Ü (egyes esetekben a szótag előtti ponttal jelzik: ·ma.)

Egy példa: 妈 (mā – ma1 "anya"), 麻 (má – ma2 "kender"), 马 (mǎ – ma3 ""), 骂 (mà – ma4 "sértés"), 吗 (·ma – ma5 "kérdőszó")

Külső hivatkozások